Ban Cố Vấn và Sáng Lập Viên
Ban Chấp Hành
Các Trưởng Ban
Đặc Trách Các Vùng


  Ban Chấp Hành 2008 - 2012
  (4 năm)

Hội Trưởng

Giáo Sư VĂN TƯỜNG

Phó Hội Trưởng Ngoại Vụ

Ông NGUYỄN VĂN THÀNH
Ông TỪ PHINH ONE

Phó Hội Trưởng Nội Vụ

Ông NGUYỄN VĂN VUI
Ông THẠCH BÔNG

Tổng Thư Kư

Ông VƠ TRUNG TÍN

Phó Tổng Thư Kư

Ông NGUYỄN VĂN NHỰT

Thủ Quỷ

Ông VƠ VĂN DIỆU

  Các Trưởng Ban

Xă Hội

HÀ PHI HÙNG

Đặc Trách về Phụ Nữ

BÙI THỊ HẢI ĐƯỜNG

Thể Thao

NGUYỄN CAO THƯỢNG

Tài Chánh

TRƯƠNG BẠC XUỔL

Giáo Dục

NGUYỄN VĂN VUI

Y Tế

KIỀU TRƯƠNG
NGUYỄN BỬU VIỆT

Trật Tự

HÀ KIM DANH

Ẩm Thực

THẠCH TẠO

Báo Chí

VƠ TRUNG TÍN
LƯ ĐĂNG KHOA

Văn Nghệ

TRẦN SINH

Web Administrator

NGÔ THANH ĐẾ


  Đặc Trách Các Vùng

Phần Lan

TRẦN MINH CẢNH

Ḥa Lan

Chị THÁI KIM NGUYỆT

Australia

TRẦN ANH KIỆT

Norway

PHẠM QUANG TRỨ

Germany

HÀ PHƯỚC THẢO

Canada

G/S HUỲNH CÔNG ÂN

San Diego

TRẦN TRỌNG LÀNH

Los Angeles

NGÔ VĂN THÀNH

Florida

TRƯƠNG DƯỜNG

Indoo

HỒ VĂN PHONG

Texas

KIM HỮU PHƯƠNG

Michigan

Chị LÊ THỊ DUNG

Kansas

HỒ VĂN MỪNG

Georgia

LÊ NGỌC ĐIỆP, ĐOÀN LƯ ĐÁN

Oregon

LƯ TUẤN HIỀN

Ohio

HUỲNH NGỌC CÔN

Connecticut

HUỲNH THÀNH BÁ

Moussouri

HỒ VĂN ẨN

Kansas

HỒ VĂN MỪNG

New York

TIÊU NHƠN LẠC

Utah

NGUYỄN VĂN XUÂN CẢNH

 

Sáng Lập Viên

VĂN TƯỜNG
TRẦN XIỀU
HÀ KIM DANH
NGUYỄN VĂN THÀNH
NGUYỄN VĂN TÀI
VƠ VĂN DIỆU
HUỲNH KIM TIẾN
NGUYỄN VĂN VUI
THẠCH TẠO
VƠ TRUNG TÍN
LÂM VĨNH HIẾU

 

Ban Cố Vấn

TRẦN XIỀU
HUỲNH KIM TIẾN
LÂM VĨNH HIẾU
HÀNG CÔNG THÀNH
NGUYỄN VĂN CUNG
NGUYỄN ÁNH NHỰT
THẠCH BÔNG
TRẦN HỮU QUANG
TRẦN THỊ PHỤNG
VƠ THÀNH LIÊM