Diện tích: 2.369 km2
Dân số: 989.000
Nhiệt độ trung bình: 25 - 27°C
Sắc dân: Viêt (Kinh), Chàm, Hoa, Khmer (Miên)
Các quận (7): Càng Long, Cầu Kè, Cầu Ngang, Châu Thành, Duyên Hãi, Tiểu Cần, Trà Cú