Nhận được hồng thiệp của Ông Bà Lư Đăng Khoa làm lễ thành hôn cho con là:

Brandon Lư

sánh duyên với con của Ông Bà Đinh Văn Minh là:

Wendy Đinh

Vào Thứ Bảy ngày 23 tháng 4 năm 2011 tại Diamond Bar Center, California. USA

Hội Ái Hữu Trà Vinh xin chúc mừng hai cháu Wendy-Brandon và mến chúc đôi tân hôn trăm năm hạnh phúc.

TM Hội Ái Hữu Trà Vinh
Hội Trưởng

GS Văn Tường

 

Nhận được hồng thiệp của Ông Bà Bùi Nghĩa Hiệp làm lễ thành hôn cho Trưởng nam:

Bùi Minh Huy

đẹp duyên cùng Trưởng nữ của Ông Bà Phạm Hoàng Quốc là:

Phạm Phương Thảo

Vào Thứ Bảy ngày 16 tháng 4 năm 2011 tại Royal Restaurant & Banquet, Westminster, CA. USA

Hội Ái Hữu Trà Vinh xin chúc mừng hai cháu Thảo-Huy và mến chúc đôi tân hôn trăm năm hạnh phúc, sắt cầm hăo hiệp.

TM Hội Ái Hữu Trà Vinh
Hội Trưởng

GS Văn Tường