1. Đặc San TrVinh 2016: Hy click vo từng phần để xem hoặc download:

    Phần 1, phần 2

Qu vị cần Adobe Reader để xem bi.

Cch download files về my:

1- Nhấn nt tri trn mouse nơi phần cần tải về.
2- Nhấn vo [File] (xa-tri của mng hnh).
3- Nhấn vo [Save Pages As]

(v pdf files kh lớn, xin qu vị vui lng đợi)