ĐƠN GIA NHẬP


9242 Bolsa Ave # B Westminster, CA 92683

Tên Họ :______________________________________________
Ngày Sinh
(tùy ư):_______________________________________
Địa Chỉ :_____________________________________________
Điện Thoại :________________ Cell Phone:_________________
Email :____________________ Fax (nếu có):_________________

 
Tôi đă đọc hết và hiểu rỏ Bản Nội Quy của Hội Ái Hữu Trà Vinh, xin Ban Quản Trị /Hội Đồng Điều Hành cho ghi tên tôi vào danh sách Hội Viên Thường Trực. Tôi sẽ chấp hành nghiêm chỉnh những điều lệ mà Nội Quy đă ấn định.

Ngày _____Tháng_____Năm ________
Kư Tên

-------------------------------------------------------------------------------

 

Phần dành cho Hội Đồng Điều Hành:

 

Đă đóng tiền:  $_______________Ngày:____________________
Hội-Viên chính thức kể từ ngày:  __________________________

Thư-Kư: _____________________________________________