>> Trang chnh <<Ng-Thanh-ế
(David T. Ngo)

 

  Birth place: Bi Xan, Tr Vinh
  Profession: Lm Ruộng
  Social Status: Bần Cố Nng
  Education: 
  Tiểu Chủng Viện Philipph Minh, Vĩnh Long (1965-1971)
  T Ti  I: Trung Học Bn Cng Cao Lnh (Sa-Đc 1972)
  T Ti II: Trung Học Cng Lập Vĩnh Bnh (VB 1973)
  ại Học Văn Khoa Si Gn (1973-1975)
  Northern Illinois University USA:

                         BS-Computer Science (1982)

                         MS-Computer Science (1984)

  Email: Dngo439@yahoo.com
  Skype: anh2ruong