I- CHƯƠNG MỘT: DANH HIỆU - MỤC ÐÍCH

Ðiều 1 : Danh-Hiệu: Hội Ái-Hửu Trà-Vinh

Ðiều 2 : Mục-Ðích.
* Kết hợp tất cả đồng hương sinh-quán và trú-quán  tại Trà-Vinh.
* Kết chặt tình thân-hửu ,Tương Thân , Tương Trợ & phát huy tình tự quê-hương Trà-Vinh.
* Tạo điều kiện để giúp các đồng-hương Trà-Vinh về phương diện thông-tin, liên lạc.
* Không nhằm mục-đích chính-trị.

Ðiều 3: Ngày Trà-Vinh:
Ngày "Hội Ngộ Ðầu Xuân " hằng năm 

Ðiều 4: Tầm hoạt-động:
Gồm bất cứ nơi nào có đồng hương Trà-Vinh tại Hải Ngoại. 

Ðiều 5: Huy-hiệu:

*
Bản-đồ Việt-Nam.
* Mái chùa Miên, một di-tích đặc sản văn-hoá.
* Vòng chử phiá trên: HộI ÁI HỮU TRÀ-VINH.
* Vòng chữ phiá dưới: địa-phương của hội (Tại Hoa-Kỳ)

Ðiều 6: Trụ-sở
:     Nhà Sách Văn Bút  (tạm thời)
* Ðiạ-chỉ liên-lạc:    9242 Bolsa Ave # B  Westminster  CA. 92683
* Ðiện Thoại:          714-895-7080

-  Hội-Trưởng: Mr VĂN TƯỜNG (714-895-7080)
-  Tổng Thư Ký: Mr VÕ TRUNG TÍN (714-545-0105)
-  Thủ-Quỷ: Mr VÕ VĂN DIỆU (714-979-7532)
-  Trưởng Ban Thông Tin & Báo Chí: Mr TRỊNH HẢO TÂM (714-528-1413)

 

II- CHƯƠNG HAI: Hội-viên

Ðiều 7:  Hội viên : gồm 3 thành phần Hội-Viên.
1- Ðồng Hương Trà-Vinh: Gồm tất cả những ai đã sinh trưởng hoặc trú-ngụ tại Trà-Vinh (bao gồm những thân nhân) và chấp nhận nội quy của hội.
2- Hội Viên Danh Dự:  Gồm  những thân hữu cảm-tình với hội nhằm  mục đích hổ-trợ các hoạt-động để nâng cao uy-tín, danh-dự , và truyền thống Trà-Vinh.
3- Hội Viên Thường Trực: Các Ðồng Hương Trà-Vinh  có đóng tiền niên liểm. 

Ðiều 8 : Tổ-Chức.
1-  Hội Ðồng Ðiều-Hành: Ðiều hành tất cả sinh-hoạt của hội, Gồm :
* Một Hội Trưởng.
* Một hay nhiều Phó Hội Trưởng.
* Một Tổng Thư Ký.
* Một Thủ-Quỷ.
* Các Trưởng Ban chuyên môn như Thông Tin, Xả-Hội, Tài-Chính, Báo Chí...
2- Hội Ðồng Cố-Vấn:
Là các vị niên trưởng sáng lập, nhằm chỉ-đạo, yểm-trợ và giám sát các hoạt-động của Hội-Ðồng Ðiều-Hành. Có nhiệm vụ tư-vấn về đường-lối hoạt-động của Hội. Gồm có:
* Một Chủ-Tịch.
* Một Phó Chủ-Tịch.
* Các Thành Viên.
3- Chi  Hội:
* Tại các điạ-phương, Tiểu-Bang Hoa-Kỳ hay các Quốc Gia khác tuỳ nhu-cầu sẽ được thành lập. (Nội-Quy riêng) 

Ðiều 9: Ðiều-kiện gia-nhập Hội.
1-
Tất cả những người sinh trưởng, trú ngụ, hoặc thân tộc là người Trà-Vinh.
2- Hội viên Danh-Dự  phải có sự giới thiệu  của ít nhất là hai hội-viên thường trực.
3- đơn gia-nhập hội và được Hội-Ðồng Ðiều-Hành chấp thuận.
4- Ðóng niên-liểm.
5- Muốn rút tên ra khỏi Hội, Hội-Viên phải thông báo cho HÐÐH.  

 

III- CHƯƠNG BA: Trách-Nhiệm và Quyền Hạn


Ðiều 10: Hội-Viên thường-trực, và Ðồng Hương Trà-Vinh.
1- Có quyền tham dự vào các sinh-hoạt,đóng góp ý-kiến xây-dựng và phát triển Hội.
2- Chỉ có Hội Viên Thường Trực mới được quyền đề cử, ứng cử, và biểu-quyết trong các phiên họp thường niên, đặc-biệt, khoáng đại hay định kỳ cũa Hội.

Ðiều 11: Hội Viên Danh-Dự.
Tham dự các sinh hoạt của Hội với tính cách thân hửu mà thôi. 

Ðiều 12: Hội Ðồng Cố-Vấn.
1- Gồm các Hội Viên sáng lập và niên trưởng, là những Mạnh Thường Quân bảo-trợ cho Hội cũng như tích cực vận-động thành lập Hội.
2- Có nhiệm vụ cố-vấn,giám-sát,khuyến cáo các hoạt-dộng của Hội Ðồng Ðiều Hành.
3- HÐCV sẽ đảm nhiệm điều hành tất cả các hoạt-động của Hội trong trường hợp bất khả kháng Hội-Ðồng Ðiều-Hành không thể hành xử được nhiệm vụ.
4-
Là Hội viên thường trực, được mời trong một Ðại-Hội Khoáng-Ðại (trường hợp bổ túc vì bất cứ lý do gì mà các thành viên trong HÐCV không thể hành xử  trách-nhiệm Cố-Vấn và Giám Sát ).
5- Nhiệm kỳ của các thành viên trong Hội-Ðồng Cố-Vấn của Hội được quy-định là vĩnh-viễn.
6- Thành-viên của HÐCV nếu được đại-hội bầu vào chức vụ Hội-Trưởng hay các chức vụ khác trong HÐÐH hợp lệ, đương nhiên phải từ nhiệm chức vụ Cố-Vấn và Giám-Sát trong suốt thời gian đương nhiệm.
7- Trong trường hợp điều 12-1-c xãy ra HÐCV sẽ triệu-tập một đại-hội bất-thường để bầu ra một HÐÐH mới trong thời hạn một tháng.

Ðiều 13:
Hội Ðồng Ðiều-Hành.
1- Thành phần  HÐÐH được quy-định như điều 8 -1 trên.
2- Các thành viên trong HÐÐH phải là hội-viên thường trực.
3- Chức-vụ Hội-Trưởng phải được tuyển chọn theo thể-thức bầu-cử trong một đại-hội khoáng-đại hợp-lệ.
4- Phó Hội Trưởng , Thủ Quỷ và Tổng Thư Ký sẽ do Hội-Trưởng mời và được đại-hội chuẩn nhận.
5- Các Thành viên trong HÐÐH được quy
n kiêm nhiệm một chức vụ khác.
6- Ða-số tương đói được chấp nhận trong các phiên họp cuả HÐÐH là Một phiếu.
7- Khi cần những quyết-định quan-trọng tham gia vào các công-tác trong cộng-đồng Việt-Nam phải có sự chấp thuận tương đối của cả hai Hội-Ðồng Ðiều-Hành và Hội-Ðồng Cố-Vấn.
8- Hợp thức hoá các chi hội sau khi được thành lập. 

Ðiều 14:
Hội Trưởng.
1- Chịu trách-nhiệm về các hoạt-động chính-thức của Hội đối với luật-lệ hiện-hành.
2- Ðiều hành tất cả các hoạt-động của Hội về đối nội cũng như đối ngoại.
3- Nhân danh Hội tham gia vào các hoạt-động đối ngoại.
4- Triệu tập và chủ-toạ các phiên họp thường lệ cũng như bất thường.
5- Duyệt ký lệnh xuất ngân của Tổng Thư Ký.
6- Ðồng ký chi phiếu với Thủ Quỷ.
7- Duyệt ký sổ chi thu hằng Tam Cá Nguyệt.
8- Tuyển chọn Phó Hội Trưởng, Thủ Quỷ  và Tổng Thư Ký.
9- Hội Trưởng được tuyển chọn trong một đại-hội thường niên  theo thể thức bầu cử với nhiệm kỳ 2 năm và sẽ được tái ứng cử.
 

Ðiều 15: Phó Hội Trưởng.
1- Thay mặt Hội-Trưởng khi vắng mặt.
2- Am-tường và phụ tá cho Hội-Trưởng trong việc điều hành.
3- Hành xử chức vụ Hội-Trưởng khi được Hội-Ðồng ÐH và HÐCV đồng uỷ nhiệm.
4- Phó Hội Trưởng sẽ được Hội-Trưởng chỉ-định và được đại hội chấp thuận.
 

Ðiều 16: Tổng Thư Ký.
1- Ðảm nhiệm các công việc hành chánh của Hội.
2- Cấp phát Lệnh Xuất Ngân  sau khi HÐÐH đồng ý. Lệnh xuất ngân phải ghi rỏ số tiền và lý do của sự chi xuất.
3- Phối hợp và điều-động các ủy-ban chuyên môn.
4- Phúc trình các hoạt-động cũa Hội trong các phiên họp khoáng đại.
5- Phát ngôn nhân của Hội.
6- Tuyển chọn Phó Tổng Thư Ký và các Trưởng Ban.
7- Lưu giữ tài-liệu,sổ-sách liên quan đến các hoạt-động của hội.
8- Không được phổ-biến tin tức,tài-liệu,liên quan đến sinh-hoạt của Hội và các Hội-Viên nếu không có sự đồng ý của các đương-sự hoặc sự chuẩn y của Hội-Trưởng.
9- Ðược Hội Trưởng mời và Ðại-Hội chấp nhận.
 

Ðiều 17: Thủ Quỷ
1- Thu nhận và lưu giữ tất cả số tiền đóng góp, kiếm được,hay quyên tặng của tất cả hội viên trong một trương mục ngân hàng với danh-nghỉa của Hội. Không một ai có quyền rút tiền ra khỏi trương mục nếu không có chi-phiếu do Hội-Trưởng và Thủ-quỷ đồng ký tên.
2- Xuất quỷ khi có Lệnh Xuất Ngân do Tổng Thư Ký và Hội-Trưởng duyệt ký
3- Phúc trình tình trạng tài-chánh của Hội trong tất cả các phiên họp khoáng đại hay có sự yêu cầu.
4- Lưu giữ hồ-sơ tài chánh của Hội.
5- Mỗi tam-cá-nguyệt trình sổ chi thu cho Hội-Trưởng duyệt khán.
6- Ðược Hội-Trưởng mời và Ðại-Hội chấp nhận.
 

Ðiều 18: Các Trưởng Ban.
1- Ðảm-nhiệm và soạn thảo các kế-hoạch và chương trình hoạt-động liên quan đến phần nhiệm chuyên môn của từng  Ban như Văn-Nghệ, Tài-Chánh, Xả-Hội,Báo-Chí ...
2- Tổ-chức và tuyển chọn nhân viên bổ-sung vào Ban liên hệ.
3- Ðược Tổng Thư Ký tuyển chọn với sự đồng ý của Hội-Trưởng
 

IV- CHƯƠNG BỐN: Ðại Hội  & Thể-Thức Bầu-Cử.

 Ðiều 19: Nhiệm Kỳ.
1- Nhiệm kỳ tất cả Thành viên và Ban viên  trong HÐÐH được ấn-định là 2 năm và được  quyền tái  ứng cử  nhiều lần  nếu được tín nhiệm và yêu cầu của  đại hội.
2- Các Thành viên trong HÐÐH mãn nhiệm được quyền tham giatrong HÐĐH tân nhiệm.
3- Thành-viên  trong  HÐÐH  không thể  tiếp-tục  được nhiệm vụ, HÐÐH và HÐCV toàn quyền mời gọi, hoặc đề cử  một hội-viên thường-trực để thay thế vào chức vụ khiếm khuyết cho đến hết nhiệm kỳ và phải được thông báo đến các hội-viên trong vòng một tháng.
4- Thời gian bàn giao giữa tân và cựu HÐÐH là một tháng sau ngày bầu cử.

Ðiều  20: Các Thành Phần được tuyển chọn trong các cuộc bầu-cử.
1- Chức vụ Hội-Trưởng sẽ được tuyển chọn theo thể thức đơn danh kín hoặc công khai tuỳ hội-trường quyết định.
2- Phó Hội-Trưởng, TTK, Thủ-Quỷ sẽ được Hội Trưởng mời và đại-hội chấp nhận.
3- Các Chức Vụ khác do TTK mời và Hội Trưởng chấp nhận.
4- Ða số tương đói trong các đại hội là " hơn một phiếu" sẽ được chấp nhận.

Ðiều  21  : Ðại Hội.
1- Ðại - hội  khoáng đại thường niên mỗi năm một lần để tường trình hoạt-động của hội và mỗi 2 năm sẽ tổ chức bầu-cử HÐÐH mới.
2- Thẩm quyền triệu tập đại-hội bất-thường: Ðại-hội  bất thường nếu cần sẽ do HÐÐH hoặc HÐCV triệu tập. Mỗi 3 tháng sẽ có một phiên hợp giửa HÐÐH và HÐCV.
3- Thư mời hợp phải được gởi đến tất cả hội viên  ít nhất  một tháng trước ngày đại-hội.
4- Ðại-hội được coi là hợp-lệ  nếu hội đũ túc-số quá bán tổng số hội-viên thường trực hiện diện.
5- Nếu không đũ túc-số, một đại-hội bất-thường sẽ được triệu tập sau đó và được coi là hợp-lệ bất chấp tổng số hội-viên thường trực hiện diện.

Ðiều 22: Bầu cử.
1- Cử tri: Tất cả hội-viên thường trực, từ 18 tuổi trở lên  đều được bỏ phiếu.
2- Ứng cử viên: Tình nguyện hay được đề cử  đều phải là hội-viên thường trực và trên 21 tuổi.
3- Ủy-Ban Tuyển Cử: gồm thư-ký đoàn được bầu ra ngay trong đại-hội: 1 Thư-Ký và 2 kiểm-soát viên.
4- Áp dụng thể thức đàu phiếu KÍN, tuy nhiên hội trường có thể áp dụng các thể thức khác.

Ðiều  23: Nghị trình các phiên họp thường niên và bất thường:
* Hội-Trưởng tuyên bố lý do buổi họp.
*
Tổng Thư Ký tường trình hoạt động.
*
Thủ-quỷ phúc-trình tài-chánh.
*
Báo cáo hoạt động từng ban nếu có.
*
Thảo luận chương trình hoạt động trong tương lai.
*
Bầu cử (Ðại Hội thường niên)
*
Linh tinh.
 

V- CHƯƠNG NĂM: NIÊN LIỂM


Ðiều  24: Kể từNiên khoá 2004, niên liểm được ấn định là $ 20 mỗi năm. Có thể đóng một
lần vào tháng Giêng hoặc 2 lần vào tháng  Giêng và tháng Sáu hằng năm.

Ðiều  25:
Tất cả mọi tặng phẩm  hiện kim hay hiện vật của tất cả Mạnh-thường-quân, các đồng-hương Trà-Vinh và thân hửu đều được hoan nghinh khuyến khích và đề cao trước các đại-hội.

VI- CHƯƠNG SÁU:  CHƯƠNG TRÌNH TƯƠNG TẾ HẬU SỰ

Ðiều 26: Mỗi khi có một Hội Viên Thường Trực qua đời, Hội sẽ đề cử một nhóm đại diện đến thăm viếng phân ưu và trích một ngân khoảng là 100 USD để lo việc phúng điếu. Ðiều khoảng nầy sẽ hiệu lực kể từ niên khoá 2004.
 

VII- CHƯƠNG BẢY:  BẤT TÍN NHIỆM, GIẢI-TÁN, TU-CHÍNH

Ðiều 27: Bất tín nhiệm.
Trường hợp có chứng cớ hiển nhiên về sự vi-phạm hay lạm dụng nội-quy của một hội-viên, của HÐÐH hoặc HÐCV thì một  Ðại-Hội bất-thường sẽ được triệu tập để giải-quyết.

Ðiều  28: Giải tán.
1- Hội sẽ được giải-tán khi có sự chấp thuận của 4/5 tổng số hội-viên  thường trực hiện diện trong đại-hội.
2- Ðề nghị giải-tán hội phải được thông báo cho tất cả hội-viên  một tháng trước ngày đại-hội.
3- Ðề nghị giải-tán hội phải do toàn thể HÐÐH hoặc HÐCV soạn thảo.
4- Sau khi các thủ-tục về tài chánh và pháp-lý được thanh toán, tài-sản của hội còn lại sẽ được thi-hành theo quyết định của 4/ 5 tổng số hội-viên thường trực hiện diện trong đại-hội khoáng đại sau cùng.

Ðiều  29:Tu-chính Nội-Quy.
1-  Nội-quy nầy có thể được tu-chính toàn phần hay từng phần, hoặc bổ-túc các điều-khoảng theo nhu-cầu nếu hội đũ tổng-số 2/3 phiếu tại bất cứ phiên họp khoáng đại  nào của hội.
2- Thẩm quyền đề-nghị tu-chính Nội-Quy do HÐÐH hoặc HÐCV hoặc 1/3 tổng-số hội-viên thường trực soạn thảo. Ðề nghị tu-chính phải được gởi tới tất cả hội-viên  và HÐÐH ít nhất một tháng trước ngày đại-hội.
 

VIII- CHƯƠNG TÁM:  VAY NỢ

Ðiều  30: Không một cá nhân nào được quyền mượn danh nghỉa của hội để vay mượn tiền của một ngân hàng hay của bất cứ một tư-nhân nào.


IX- CHƯƠNG CHÍN:  TÀI KHOÁ - TÀI SẢN

Ðiều 31: Tài khoá của hội Ái Hửu Trà-Vinh được kể từ ngày 1 tháng Giêng đến ngày 31 tháng 12 hằng năm.
Ðiều 32: Tài sản của Hội Ái-Hửu Trà-Vinh gồm:
1- Trương mục ngân hàng.
2- Bất động sản.
3- Gia dụng.
 - CHUNG -

Phần tổng-kết
 

I- CHƯƠNG MỘT:  Danh hiệu mục đích
         Ðiều 1: Danh-Hiệu.
         Ðiều 2: Mục-Ðích.
         Ðiều 3: Ngày Trà-Vinh.
         Ðiều 4: Tầm hoạt-động.
         Ðiều 5: Huy-hiệu.
         Ðiều 6: Trụ-sở. 

II- CHƯƠNG HAI : Hội-viên
        
 Ðiều 7: Hội Viên.                 
          Ðiều 8:Tổ-Chức.
                    1-
Hội Ðồng Ðiều-Hành
                    2- Hội đồng cố-vấn
                    3-
Chi  Hội
          Ðiều 9: Ðiều-kiện gia-nhập Hội . 

III-  CHƯƠNG BA:  Trách-Nhiệm và Quyền Hạn
          Ðiều 10: Hội Viên thường-trực.
          Ðiều 11: Hội Viên Danh-Dự.
          Ðiều 12:
Hội Ðồng Cố-Vấn
         
Ðiều 13: Hội đồng điều-hành.
         
Ðiều 14: Hội Trưởng .
          Ðiều 15: P
hó Hội Trưởng.
         
Ðiều 16: Tổng Thư Ký.
         
Ðiều 17: Thủ Quỷ.
          Ðiều 18:
Các Trưởng Ban

IV- CHƯƠNG BỐN:  Ðại Hội & thể-thức bầu-cử
         Ðiều 19: Nhiệm Kỳ.
         Ðiều 20: Các Thành Phần được tuyển chọn trong các cuộc bầu-cử.
         Ðiều 21: Ðại Hội.
         Ðiều 22: Bầu cử.
         Ðiều 23: Nghị trình các phiên họp thường niên và bất thường.

V- CHƯƠNG NĂM: NIÊN LIỂM
         Ðiều 24: Niên liểm 
         Ðiều 25: Tặng phẩm 

VI- CHƯƠNG SÁU: CHƯƠNG TRÌNH TƯƠNG TẾ HẬU SỰ
         Ðiều 26: Chương trình tương tế hậu sự.

VII- CHƯƠNG BẢY: BẤT TÍN NHIỆM, GIẢI-TÁN, TU-CHÍNH.
         Ðiều 27: Bất tín nhiệm.
         Ðiều 28: Giải tán.        
         Ðiều 29: Tu-chính Nội-Quy.

VIII- CHƯƠNG TÁM: VAY NỢ
         Ðiều 30: Vay nợ.

IX- CHƯƠNG CHÍN: TÀI KHOÁ - TÀI SẢN
         Ðiều 31: Tài khoá
         Ðiều 32: Tài sản 

 

GHI CHÚ: Tổng kết bản Nội-Quy của Hội Ái Hữu Trà-Vinh gồm có 9 chương và 32 điều khoảng đã được Ðại Hội duyệt-chuẩn vào ngày 29 tháng 11 năm 2003 tại Orange County California.

Ðại Hội Khoáng Ðại ngày 29/11/2003 duyệt chuẩn